وبلاگ تخصصی حقوق

 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی

توصمیمی تر از آنی که دلم می پنداشت ، دل تو با همه آینه ها نسبت داشت،


تو همان ساده دل سبز نجیبی که خدا ، درمیان دل پاکت صدف آینه کاشت

تقدیم به مادر مهربانم …

 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی
 • مهدی